Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

VI

 

 

Het Teken van het Kruis

 

DE INWIJDING MYSTERIES

DONDERDAG - DE ZESDE STRAAL

 

 

Het dagelijks gebed van de Hoeders van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende Bevestigingen van Jezus Christus

 

 

Het Eerste Inwijding Mysterie

Het Laatste Avondmaal

 

 

Jezus Onze Vader

 

1          Onder het eten nam Jezus het brood, sprak het zegengebed

uit, brak het brood in stukken en gaf het aan de discipelen

en zei: Neem en eet, dit is Mijn lichaam dat voor jullie

gebroken wordt. Doe dat om Mij te gedenken.

 

Wees gegroet Maria

 

2          Toen nam Hij een beker, dankte God en gaf hun de beker

door met de woorden: Drink er allen uit, want dit is Mijn

bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten

wordt om de zonden te vergeven.

 

Wees gegroet Maria

 

3          Geloof Mij, van nu af zal Ik geen wijn meer drinken tot de

dag dat Ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het

Koninkrijk van Mijn Vader.

 

Wees gegroet Maria

 

4          Hij stond van tafel op, legde Zijn bovenkleren af en bond

Zich een linnen schort voor. Toen goot Hij water in een bak

en begon de voeten van de discipelen te wassen en ze af te

drogen met het schort dat Hij voor had.

 

Wees gegroet Maria

 

5          Toen ging Hij naar Simon Petrus. En Petrus zei tegen Hem

Heer gaat U mijn voeten wassen? Jezus antwoordde: Nu

begrijp je nog niet wat Ik doe, maar dat komt later wel.

 

Wees gegroet Maria

 

6          Petrus zei tegen Hem: Nooit van mijn leven zult U mijn

voeten wassen. En Jezus antwoordde: Als Ik je voeten niet

was hoor je niet bij Mij. Toen zei Petrus: Heer, dan niet

alleen mijn voeten, dan ook mijn handen en mijn hoofd!

 

Wees gegroet Maria

 

7          Jezus zei tegen hem: Wie een bad heeft genomen is helemaal

schoon. Ook jullie zijn schoon, maar niet allemaal.

 

Wees gegroet Maria

 

8          Als Ik, jullie Heer en Meester, je voeten heb gewassen,

moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want Ik heb jullie

het voorbeeld gegeven: wat Ik voor jullie heb gedaan moeten

jullie net zo doen.

 

Wees gegroet Maria

 

9            Waarlijk, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft zal doen wat

Ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want Ik ga naar

Mijn Vader.

 

Wees gegroet Maria

 

10        En Ik zal alles geven wat je in Mijn naam zult vragen; dan

zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon. Al

wat je in Mijn naam vraagt zal Ik voor je doen.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

Het Tweede Inwijding Mysterie

De Wake in het Hof

 

 

Jezus Onze Vader

 

1          Jezus sprak deze woorden en sloeg Zijn ogen op naar de

Hemel en zei: Vader, de tijd is gekomen, verheerlijk Uw

Zoon, dan zal Uw Zoon U verheerlijken. Ik heb Uw Naam

verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk dat U Mij opdroeg

volbracht.

 

Wees gegroet Maria

 

2          Hij ging naar buiten, zoals Hij gewoonlijk deed, naar de

Olijfberg. En zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij

daar was aangekomen zei Hij tegen hen: Bid dat je niet in

verzoeking komt.

 

Wees gegroet Maria

 

3          Hij verwijderde Zich op een steenworp afstand, knielde en

bad, zeggende: Vader, als het U belieft neem deze beker van

Me weg; echter, laat niet Mijn wil maar Uw Wil geschieden.

 

Wees gegroet Maria

 

4          Er verscheen een engel aan Hem uit de Hemel die hem op-

beurde. Een dodelijke angst bekroop hem en Hij begon

vuriger te bidden. Het zweet brak Hem uit en viel als grote

bloeddruppels op de grond.

 

Wees gegroet Maria

 

5          En Hij kwam terug bij Zijn discipelen trof hen slapende

aan. Hij zei tegen Petrus: Kon je niet n uur met Mij waken

Waak en bid zodat je niet in verzoeking komt. De geest is

gewillig maar het vlees is zwak.

 

Wees gegroet Maria

 

6            Daarna kwam Hij bij hen en zei tegen hen: Zie, het uur is

nabij en de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen

van zondaars. Sta op, we gaan. En zie, Mijn verrader komt

eraan.

 

Wees gegroet Maria

 

7          Jezus, wetende wat Hem te wachten stond zei tegen hen:

Wie zoeken jullie? Ze antwoordden: Jezus van Nazareth.

Jezus zei tegen hen: Dat BEN IK. En Judas, die Hem

verraadde, stond erbij. Toen Hij had gezegd dat Hij het was

deinsden ze terug en vielen op de grond.

 

Wees gegroet Maria

 

8          En n van hen viel de dienaar van de hogepriester aan en

sloeg hem een oor af. En Jezus zei: Genoeg geleden. En Hij

raakte het oor aan en genas hem.

 

 

Wees gegroet Maria

 

9          Zal Ik de beker die Mijn Vader me geeft niet uitdrinken?

Denken jullie nu echt dat Ik nu niet kan bidden tot Mijn

Vader om meer dan twaalf legioenen engelen? Maar hoe

zullen de schriften dan vervuld worden dat het zo moet gaan

 

Wees gegroet Maria

 

10        Toen zei Jezus tegen de opperpriesters en de officieren van

de tempelwacht en de familiehoofden die naar Hem

toekwamen: BEN IK soms een misdadiger dat u er met

zwaarden en stokken erop uit bent getrokken? Dagelijks zat

Ik bij u in de tempel en toen hebt u geen hand tegen Mij op

Geheven. Maar dit is voor u de gelegenheid, het is het uur

van de duistere machten.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

Het Derde Inwijding Mysterie

De Rechtszaak

 

Jezus Onze Vader

 

1          s Morgens vroeg namen alle opperpriesters en familiehoof-

den van het volk tegen Jezus het volgende besluit: Hij moest

ter dood worden gebracht. En toen ze Hem geboeid hadden

voerden ze Hem weg en leverden Hem uit aan Pontius

Pilatus, de gouverneur.

 

Wees gegroet Maria

 

2          Pilatus ging naar binnen in de rechtszaal, riep Jezus, en zei

tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden?

 

Wees gegroet Maria

 

3          Jezus antwoordde: Mijn Koningschap is niet van deze

Wereld. Daarom zei Pilatus tegen hem: Bent U dan een Koning.

 

Wees gegroet Maria

 

4          Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een koning ben. Daar voor

BEN IK geboren en in de wereld gekomen. Mijn taak is te

getuigen van de Waarheid.

 

Wees gegroet Maria

 

5            Iedereen die hart heeft voor de wereld luistert naar mij.

Pilatus vroeg Hem: Wat is Waarheid?

 

Wees gegroet Maria

 

6          Toen Pilatus merkte dat hij zo niet verder kwam en het oproer

groter werd, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen

van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het vergieten van

het bloed van deze rechtvaardige. Het is jullie zaak.

 

Wees gegroet Maria

 

7          De menigte antwoordde: Zijn bloed kome over ons en onze

kinderen.

 

 

Wees gegroet Maria

 

8          Toen liet hij Barabbas vrij. En nadat hij Hem had laten geselen

gaf hij Hem vrij om gekruisigd te worden.

 

Wees gegroet Maria

 

9          De soldaten maakten een doornenkroon en zetten die op Zijn

hoofd en ze gaven Hem een purperen mantel en zeiden:

Gegroet, Koning der Joden. En ze sloegen Hem.

 

Wees gegroet Maria

 

10        Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen de Joden: Ik

breng Hem hier voor u om te laten zien dat Hij volgens mij

onschuldig is. Jezus kwam naar buiten met de krans van

doornen op en de purperen mantel om. Pilatus zei tegen hen:

Neem Hem maar mee!

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

 

Het Vierde Inwijding Mysterie

Het Dragen van het Kruis

 

 

Jezus Onze Vader

 

1          En tegen alle mensen zei Hij: Wie met Mij mee wil gaan moet

zichzelf vergeten, elke dag zijn kruis opnemen en Mij volgen

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn

leven verliest om Mij, zal het redden.

 

Wees gegroet Maria

 

2          Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten tot Mij komen;

Ik zal u verlichting geven. Neem Mijn juk op u en laat Mij uw

leermeester zijn, want IK BEN eenvoudig en bescheiden. Bij

Mij zult u rust vinden, want het juk dat Ik u opleg is zacht en

De last die Ik u te dragen geef is Licht.

 

Wees gegroet Maria

 

3          Hij droeg zelf Zijn kruisbalk de stad uit naar de zogenaamde

schedelplaats die in het Aramees Golgotha heet. Pilatus liet

een bord maken en het aan het kruis bevestigen. Er stond op:

JESUS VAN NAZARETH KONING VAN DE JODEN.

 

Wees gegroet Maria

 

 

4          Ze voerden Hem weg en hielden onder weg een zekere Simon

uit Cyrene aan die naar de stad ging. Hem lieten ze de kruis-

balk achter Jezus aandragen.

 

 

Wees gegroet Maria

 

5          Een grote massa mensen volgde Hem; er waren vrouwen bij die

om Hem treurden en rouwden. Maar Jezus draaide Zich om en

zei: Dochters van Jeruzalem. Huil niet om mij, huil liever om u

zelf en uw kinderen.

 

Wees gegroet Maria

 

6          Want als ze zoiets met levend hout doen, wat zal er dan met

dood hout gebeuren?

 

Wees gegroet Maria

 

7          Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven zijn

heer. Zoals ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolg-

en. Er komt zelfs een tijd dat iemand die jullie doodt, denkt

Daarmee God gediend te hebben.

 

Wees gegroet Maria

 

8          Je zult nu verdriet hebben, maar Ik zie jullie terug en jullie

hart zal blij zijn en deze vreugde zal niemand je af kunnen

nemen.

 

Wees gegroet Maria

 

9          Wat je Mijn Vader zal vragen in Mijn naam zal Hij je geven.

Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd. Doe het

maar en je zult het krijgen en dan zal je blijdschap volmaakt

zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

10        Dit zeg Ik jullie met de bedoeling dat je in Mij vrede vindt. In

deze wereld zul je pijn lijden. Maar houd moed! Ik heb de

wereld overwonnen.

 

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

Het Vijfde Inwijding Mysterie

De Kruisiging

 

 

Jezus Onze Vader

 

1          Ik verzeker u: een graankorrel blijft een graankorrel  als hij

niet in aarde valt en sterft. Maar als hij sterft brengt hij veel

vrucht voort.

 

Wees gegroet Maria

 

2          Hij die zijn leven liefheeft zal het verliezen, maar wie het in

deze wereld wil prijsgeven zal het behouden en eeuwig leven.

 

Wees gegroet Maria

 

3             Aangekomen bij de plek die schedel heet sloegen zij Hem aan

kruis en ook de beide misdadigers, de n rechts de ander links

van Hem. Toen zei Jezus: Vader vergeef het hun, ze weten niet

wat ze doen.

 

Wees gegroet Maria

 

4          En van de misdadigers zei tegen Jesus: Heer denk aan mij

Wanneer U komt in Uw Koninkrijk. En Jezus zei tegen hem:

Ik verzeker u dat u vandaag nog bij Mij zult zijn in het

Paradijs.

 

Wees gegroet Maria

 

5          Toen Jezus Zijn moeder zag met de leerling die Hij liefhad, zei

Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, dat is uw zoon, en tegen Zijn

discipel: Dat is je moeder. Van die dag af heeft de discipel haar

bij zich opgenomen in zijn huis.

 

Wees gegroet Maria

 

6          Van twaalf uur tot drie uur s middags werd het donker over

het hele land. En om drie uur schreeuwde Jezus: Eloi, Eloi,

lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom

hebt Gij Mij verlaten?

 

Wees gegroet Maria

 

7          En toen Jezus met luide stem had geroepen zei Hij: Vader in

Uw handen leg Ik Mijn Geest. Nadat Hij dit gezegd had stierf

Hij.

 

Wees gegroet Maria

 

8          En het voorhangsel in de tempel werd in tween gescheurd, van

boven naar beneden.

 

Wees gegroet Maria

 

9          En toen de hoofdman over honderd die ere bij stond en Hem

zag schreeuwen en de geest zag geven , zei hij: Waarlijk deze

man was de Zoon van God.

 

Wees gegroet Maria

 

10        Nu wordt deze wereld geoordeeld; Nu wordt de heerser van

deze wereld van zijn troon gestoten. Wanneer Ik omhoog

geheven ben zal Ik alle mensen naar Me toetrekken.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Is Volbracht !