Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

II

 

Het Teken van het Kruis

 

DE MEESTER MYSTERIES

 

Zondagavond - De Achtste Straal

 

Het dagelijkse gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende bevestigingen van Jezus Christus

 

 

Het Eerste Meester Mysterie

De Verzoeking in de Woestijn

 

Jezus Onze Vader

 

1. Toen werd Jezus door de Geest in de woestijn geleid om door de duivel verzocht te worden.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Nadat Hij veertig dagen en nachten gevast had, had Hij honger. Toen de verleider bij Hem kwam zei hij: Als je de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven dat men niet zal leven van brood alleen, maar door ieder woord dat uitgaat uit de Mond van God.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Daarna nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op de tinnen van de Tempel.

 

Wees gegroet Maria

 

5. En hij zei tot Hem: Als je de Zoon van God bent spring er dam af, want er staat geschreven Hij zal Zijn engelen sturen om je te beschermen en ze zullen je op handen dragen en zorgen dat je je aan geen steen stoot.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Jezus zei tegen hem: Er staat ook geschreven U zult de Heer uw God niet verzoeken.

 

Wees gegroet Maria

 

7. En weer nam de duivel Hem mee, nu naar de top van een hoge berg en toonde hem alle koninkrijken der aarde en hun praal.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Hij zei tegen Hem: Dat alles zal ik Je schenken als je knielt en mij aanbidt.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Toen zei Jezus tegen hem: Ga achter Mij vandaan satan, want er staat geschreven: U zult de Heer uw God aanbidden en Hem alleen zult u dienen.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Toen verliet de duivel hem en engelen kwamen en dienden Hem.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Tweede Meester Mysterie

De Opwekking van het Dochtertje van Jaïrus

en de Vrouw die de Kwast van Jezus Mantel Aanraakte

 

Jezus Onze Vader

 

1. En er kwam een man naar Hem toe genaamd Jaïrus; hij was het hoofd van een synagoge. Hij knielde voor Jezus en smeekte Hem of Hij naar zijn huis wilde komen.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Want hij had een enigste dochter van twaalf en ze lag op sterven. Maar toen Hij op weg ging verdrongen de mensen zich om Hem heen.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En een vrouw die al twaalf jaren bloed verloor, die al haar geld had verbruikt bij geneesheren en die niet kon worden genezen, kwam achter Hem aan en raakte de kwast van Zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte de bloeding.

 

Wees gegroet Maria

 

4. En Jezus zei: Wie raakte me daar aan? Toen iedereen dat ontkende zeiden Petrus en alle die bij Hem waren: Meester, de menigte sloot U in en U zegt: Wie raakte me an? En Jezus zei: Iemand heeft me aangeraakt , want ik voelde kracht van me uitgaan.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Toen de vrouw merkte dat ze ontdekt was kwam ze trillend tevoorschijn en knielde voor Hem en vertelde Hem waarom, en allen die daar waren zagen hoe ze op datzelfde ogenblik was genezen.

 

Wees gegroet Maria

 

6. En Hij zei tegen haar: Dochter, wees blij, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Terwijl Hij nog sprak kwam een bediende uit het huis naar van het hoofd van de synagoge en vertelde hem: Je dochter overleed, val de Meester maar niet verder lastig. Maar toen Jezus dat hoorde zei Hij: Vrees niet, geloof alleen en ze zal genezen worden.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En toen Hij in het huis kwam waren daar rouwenden. Maar Hij zei: Ween niet, ze is niet dood mar ze slaapt. Ze hoonden Hem omdat ze wisten dat het meisje dood was.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Hij stuurde ze allemaal weg, nam het meisje bij de hand en zei: Talitha cumi; dat zoveel betekent als Meisje, ik zeg je, sta op!

 

Wees gegroet Maria

 

10. En haar geest kwam terug en ze stond direct op en liep. En men stond versteld.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Derde Meester Mysterie

Jezus loopt over het Water

 

Jezus Onze Vader

 

1. Jezus dwong Zijn discipelen in een boot te stappen en Hem voor te gaan naar de overkant van het meer. En toen Hij de menigte had weggestuurd ging Hij de berg op om te bidden. Hij was daar alleen in de avond.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Maar het schip werd midden op het meer geteisterd door de golven, en ze hadden de wind tegen. Tussen drie en zes uur ging Jezus naar hen toe, wandelend op het water.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En toen de discipelen Hem op het water zagen lopen raakten ze van streek en zeiden: Dit is een geest en ze schreeuwden van angst.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Onmiddellijk sprak Jezus tot hen: Houd moed, IK BEN, het wees niet bang.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Petrus zei tegen Hem: Heer, als U het bent, zeg tegen me dat ik kan komen over het water.

 

Wees gegroet Maria

 

6. En Hij zei: Kom. En Petrus stapte uit de boot en ging naar Jezus toe.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Maar toen hij het geweld van de wind zag werd hij bang. En toen hij begon te zinken riep hij: Heer red me.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Onmiddellijk stak Jezus Zijn hand uit om hem te pakken en zei tegen hem: O kleinsgelovige, waarom twijfelde je?

 

Wees gegroet Maria

 

9. En toen ze in de boot waren, ging de wind liggen.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Daarna vereerden de inzittende van de boot Hem en zeiden: Waarlijk, U bent de Zoon van God.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Heer

 

Het Vierde Meester Mysterie

De Verheerlijking op de Berg

 

Jezus Onze Vader

 

1. Het gebeurde ongeveer acht later dat Hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam de berg op om te bidden.

 

Wees gegroet Maria

 

2. En terwijl Hij bad veranderde Hij terwijl zij het zagen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden wit als het Licht.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En zie, twee mannen spraken met Hem. Het waren Moses en Elia.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Die er stralend uitzagen en ze praatten over wat Hem in Jeruzalem te wachten stond.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Maar Petrus en de anderen waren slaperig. Toen ze wakker werden zagen ze Zijn glorie en de twee mannen die bij Hem waren.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Toen zei Petrus tegen Jezus: Heer het is goed dat we hier zijn, als U dat wilt, bouwen we drie gebedshuizen, één voor U, en één voor Moses en één voor Elia.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Terwijl hij nog sprak, zie een dikke wolk overschaduwde hen. Uit die wolk kwam een stem die zei: Dit is Mijn Geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. Luister naar Hem.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Toen de discipelen dit hoorden vielen zij op de grond en waren erg bang.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Toen kwam Jezus, raakte hen aan en zei dat ze niet bang hoefden te zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

10. En toen ze opkeken zagen ze niemand meer dan Jezus.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vijfde Meester Mysterie

De Opwekking van Lazarus

 

Jezus Onze Vader

 

1. Nu was er en man ziek. Hij heette Lazarus van Bethanië, de stad waar Maria en haar zuster Martha woonden. Zij stuurden een boodschap nar Jezus, Heer, de man die U liefhebt is ziek.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Toen Jezus dat hoorde zei Hij: Deze ziekte is niet dodelijk, mar dient ter ere van God, zodat de Zoon van God hierdoor verheerlijkt zal worden.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Ondanks dat Hij hoorde van de ziekte bleef Hij nog twee dagen op de plek waar Hij was. Daarna zei Hij tegen zijn discipelen: Kom we gaan naar Judea.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Toen Martha hoorde dat Jezus er aan kwam ging zij Hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Martha zei tegen Jezus: Heer, als u er geweest was zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet dat zelfs nu God U zal geven wat U vraagt.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Jezus zei tegen haar: Je broer zal opstaan. Martha antwoordde: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Jezus zei tegen haar: IK BEN de Opstanding en het Leven, hij die in Mij gelooft, al was hij dood, zal leven. En wie leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?

 

Wees gegroet Maria

 

8. Zij antwoordde Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die op deze aarde zou komen.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Daarna namen ze de steen weg van het graf. En Jezus keek omhoog en zei: Vader Ik dank U dat U Mij heeft gehoord. En Ik wist dat U Mij altijd hoort. Maar vanwege de mensen die hier staan zei Ik dit zodat zij mogen geloven dat U Mij hebt gezonden.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Tien Hij dat gezegd had riep Hij luid: Lazarus, kom eruit ! En de overledene kwam tevoorschijn, handen en voeten gewikkeld in grafdoeken en zijn gezicht gewikkeld in een zweetdoek. Jezus zei: Maak hem los en laat hem gaan.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht !