Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

IV

 

Het Teken van Het Kruis

 

DE VREUGDE MYSTERIES

DINSDAG - DE EERSTE STRAAL

 

Het dagelijkse gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus - Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende Bevestigingen van Jezus Christus

 

Het Eerste Vreugde Mysterie

De Aankondiging

 

Jezus Onze Vader

 

1. In de zesde maand werd de engel GabriŽl door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man, Jozef genaamd. Hij was van het geslacht van David. De naam van de vrouw was Maria.

 

Wees gegroet Maria

 

2. En de engel kwam bij haar en zei: Gegroet bevoorrechte, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Toen ze hem zag was ze in de war over wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting betekende.

 

Wees gegroet Maria

 

4. De engel zei tegen haar: Vrees niet, Maria, want je bent begenadigd door God. En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal Jezus zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Hij zal beroemd zijn en de Zoon van de  Allerhoogste genoemd worden en de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor eeuwig regeren over het huis van Jacob en zijn rijk zal geen einde nemen.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Toen zei Maria tegen de engel: Hoe kan dit zijn, want ik heb geen omgang met een man?

 

Wees gegroet Maria

 

7. De engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ook daarom zal het heilige dat uit u geboren wordt de Zoon van God genoemd worden.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En zie, uw nicht Elisabeth is in de zesde maand, zwanger van zoon, op haar vergevorderde leeftijd! Ze werd tot dan toe onvruchtbaar geacht.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Want voor God is niets onmogelijk.

 

Wees gegroet Maria

 

10. En Maria zei: Zie, de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiedde naar uw woord. Toen ging de engel weg.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Tweede Vreugde Mysterie

Het Bezoek

 

Jezus Onze Vader

 

1. Maria ging daarna op weg, en spoedde zich de bergen in naar een stad in Judea, waar ze het huis van Zacharias binnenging en ze begroette Elisabeth.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Het gebeurde dat, toen Elisabeth hoorde van het wonder bij Maria, de baby in de buik van Elisabeth trappelde. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en sprak luid: Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En wat gebeurt me, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want kijk, direct toen ik de stem van de zegening hoorde sprong de baby van vreugde op in mijn buik. En gezegend is zij die geloofde, want deze dingen die haar gezegd werden door de Heer zullen volbracht worden.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Maria zei: Mijn ziel looft de Heer en mijn geest juicht voor de Heer mijn God. Want Hij trok zich het lot aan van de geringste van zijn dienaressen. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij gezegend noemen.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Want Hij die machtig is heeft geweldige dingen voor mij gedaan heilig is Zijn naam. En Zijn genade is voor hen die hem eren van geslacht tot geslacht.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Hij heeft zijn kracht getoond, met Zijn arm de hoogmoedige uiteengejaagd, hun plannen verijdeld, ze van hun voetstuk gestoten, maar de geringe heeft Hij verheven.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Die honger leden heeft Hij met alle goeds overladen, maar wie rijk waren heeft Hij met lege handen weggestuurd. Zoals Hij onze voorouders had beloofd is Hij Zijn die naar IsraŽl te hulp gekomen om Zijn barmhartigheid te bewijzen aan Abraham en

zijn nakomelingen, voor altijd en eeuwig.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Toen Elisabeths tijd gekomen was om te baren bracht ze een zoon ter wereld, door God gezonden, wiens naam was Johannes.

 

Wees gegroet Maria

 

9. En zijn vader Zacharias werd vervult van de Heilige Geest en profeteerde: Jij kind, zult de profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want jij zult voor de Heer uitgaan en zijn weg bereiden om de zegen van de vergeving van hun zonden aan

zijn volk bekend te maken.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Dank zij Gods barmhartigheid zal ons degene komen bezoeken die uit de Hoge Hemel komt, die als de opgaande zon Licht zal brengen aan allen die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood; Hij zal ons de weg wijzen naar de vrede.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Derde Vreugde Mysterie

De Geboorte

 

Jezus Onze Vader

 

1. In het begin was het Woord. Het was bij God en het was God. Het was in het begin bij God. Door Hem is alles ontstaan en zonder Hem was er niets begonnen.

 

Wees gegroet Maria

 

2. In Hem was Leven en dat Leven was het Licht voor de mensen.Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Jozef trok van Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van  David, Bethlehem geheten. Daar liet hij zich inschrijven met Maria, zijn verloofde, die in verwachting was.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Juist toen ze in Bethlehem waren was de tijd voor de geboorte gekomen en Maria bracht een zoon, haar eerste, ter wereld. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen.

 

Wees gegroet Maria

 

5. In de omgeving waren herders die s nachts de wacht hielden over hun kudden. Opeens stond er een engel bij hen en de Glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden erg bang.

 

Wees gegroet Maria

 

6. De engel zei tot hen: Wees niet bang! Luister, ik breng jullie    groot nieuws dat het hele volk blij zal maken. Zojuist is in de stad van David voor jullie een redder geboren, Christus de Heer En dit zal voor jullie een teken zijn: je zult het kind vinden in doeken gewonden en liggend in een voerbak.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Plotseling was er bij de engel een grote groep engelen die God prezen en zeiden: Eer komt toe aan God in de Hoge Hemel en vrede op aarde aan de mensen die in Gods gunst staan.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En de herders gingen terug en brachten eer aan God en prezen Hem om alles wat ze gehoord en gezien hadden zoals het hun was verteld. Maria bewaarde al deze dingen in haar hart.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Jezus werd tijdens de regering van koning Herodus geboren.Onverwacht kwamen wijze mannen uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is het kind dat geboren is als Koning van de Joden? Want wij hebben zijn Ster zien opgaan in het oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Ze gingen het huis binnen en zagen het Kind en zijn moeder en knielden om Hem te aanbidden. Ze haalden hun kostbaarheden te voorschijn en boden Hem die aan; goud, wierook en mirre

 

Wees gegroet Maria

 

10. En het Woord is vlees geworden en woont in ons midden. En we beleven Zijn Glorie, de Glorie van de Uitverkorene van de Vader, vol van genade en waarheid.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vierde Vreugde Mysterie

Het Voorstellen

 

Jezus Onze Vader

 

1. Toen de dagen voor de reiniging volgens de wet van Moses daar waren, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan God te tonen.

 

Wees gegroet Maria

 

2. En zie, in Jeruzalem was een man, Simeon, die rechtvaardig en vroom was. Hij verwachtte de dag waarop God zich over IsraŽl zou ontfermen. De Heilige Geest was in hem.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Er was hem geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias had gezien.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Door de Geest gedreven ging Simeon naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet moest gebeuren, nam hij Hem in zijn armen, dankte God en zei: Laat nu Uw dienaar in vrede gaan, zoals U

beloofd hebt.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U hebt bereid voor alle mensen.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Een Licht dat de ongelovigen de ogen opent en roem brengt aan Uw volk IsraŽl.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Jozef en zijn moeder waren verbaasd over wat over hun kind werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder Luister, dit kind is bestemd om veel mensen in IsraŽl ten val te brengen, maar ook weer te laten opstaan, en ook als een verschijning die veel verzet oproept.

 

Wees gegroet Maria

 

8. (Ja, ook zal een zwaard door uw ziel gaan) en de diepste gedachten zullen aan het Licht gebracht worden.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Daar was ook een profetes, Anna, die nacht en dag in de tempel was. Zij vastte en bad. Ook zij kwam erbij op dat ogenblik en dankte ook de Heer en sprak over Hem tegen allen die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Toen ze alles hadden gedaan wat de wet van de Heer voorschrijft gingen ze terug naar huis in Nazareth in Galilea. Het kind groeide voorspoedig en nam toe in kracht. Hij was van wijsheid vervuld en de gunst van God was Zijn deel.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vijfde Vreugde Mysterie

Jezus in de tempel

 

Jezus Onze Vader

 

1. Ter gelegenheid van het Paasfeest gingen zijn ouders ieder jaar naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar oud was gingen ze als gewoonlijk naar het feest.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Toen de dagen om waren en ze terug gingen, bleef het kind Jezus achter in Jeruzalem. Jozef en Zijn moeder hadden daar geen weet van.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Ze reisden een dag lang, terwijl ze dachten dat Hij in de groep was. Ze zochten Hem tussen familie en kennissen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Omdat ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem te zoeken.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Zo gebeurde het dat ze Hem na drie dagen vonden in de tempel zittende in een kring van geleerden om ze aan te horen en uit te vragen.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Iedereen die Hem hoorde was verbaasd over Zijn kennis en antwoorden.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Toen ze Hem zagen waren ze verbaasd. Zijn moeder zei tegen Hem: Zoon, waarom heb Je dit gedaan? Je vader en ik waren vreselijk ongerust.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En Hij zei tegen hen: Waarom zochten jullie Mij? Wisten jullie niet dat Ik Me bezig moet houden met de zaken van Mijn Vader

 

Wees gegroet Maria

 

9. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was gehoorzaam. Maar Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Jezus nam toe in wijsheid en kracht en God en de mensen hielden van Hem.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht!