Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

V

 

Het Teken van het Kruis

 

DE GENEZING MYSTERIES

WOENSDAG - DE VIJFDE STRAAL

 

Het dagelijks gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende Bevestigingen van Jezus Christus

 

Het Eerste Genezing Mysterie

Christus, het Licht der Wereld

 

Jezus Onze Vader

 

1. IK BEN het Licht der wereld, hij die Mij volgt zal het Licht bezitten dat het Leven geeft, hij zal niet in het donker lopen.

 

Wees gegroet Maria

 

2. De FarizeeŽrs zeiden daarom tegen Hem: U legt een verklaring af over Uzelf; Uw verklaring geldt dus niet.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Jezus antwoordde hun: Ik mag dan een verklaring over Mijzelf afleggen, maar daarom is die nog wel geldig. Want Ik weet waar Ik vandaan kom en waar Ik heenga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heenga.

 

Wees gegroet Maria

 

4. U oordeelt met menselijke maatstaven; Ik oordeel helemaal niemand. En spreek Ik een oordeel uit dan is Mijn oordeel nog waar ook, want in Mijn oordeel sta Ik niet alleen, want We zijn met ons tweeŽn, Mijn Vader en Ik.

 

Wees gegroet Maria

 

5. In uw wet staat dat een verklaring van twee getuigen waar is. Ik leg een verklaring over Mijzelf af, maar IK BEN niet alleen, maar samen met Mijn Vader die Mij gezonden heeft.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Zij zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordt:U kent Mij niet en ook Mijn Vader niet. Als u Mij kende, kende u Mijn Vader ook.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Pas wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt zult u weten dat IK BEN DIE IK BEN en dat Ik niets doe op eigen gezag, maar alleen spreek zoals de Vader Mij geleerd heeft.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En Hij die Mij zond staat achter Me. Mijn Vader laat Me niet in de steek, want Ik doe altijd wat hem lief is.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Tegen de Joden die hem geloofden zei Jezus: Als u mijn boodschap van harte aanneemt bent u echte volgelingen van Mij.

 

Wees gegroet Maria

 

10. U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u bevrijden.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Tweede Genezing Mysterie

In het Bad van Bethesda

 

Jezus Onze Vader

 

1. In Jeruzalem ligt bij de Schaapspoort een bassin met vijf zuilengalerijen, dat in het Aramees Bethesda heet.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Hier lag een groot aantal zieken: blinden, lammen en verstijfden, die wachtten op het moment dat het water in beweging zou komen.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Want op bepaalde momenten daalde een engel van de Heer in het bassin en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst in het bassin afdaalde werd genezen, wat voor kwaal hij ook had.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Er was daar een man die al acht en dertig jaar ziek was.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Jezus wist dat en toen Hij hem zag liggen vroeg Hij: Wilt u beter worden?

 

Wees gegroet Maria

 

6. De zieke antwoordde: Heer, ik heb niemand om mij in het water te dragen als dat in beweging komt. Als ik kom is er altijd iemand eerder dan ik.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw slaapmat op en wandel.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En onmiddellijk was de man genezen, stond op pakte zijn slaapmat en wandelde weg.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Voorwaar Ik zeg u,  de Zoon kan niets doen zonder de Vader. Wat de Vader ook doet, doet de Zoon Hem na.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Voorwaar ik zeg u, wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig Leven. Geloof Mij: er komt een tijd - en die is er nu - dat de doden de Stem van de Zoon van God zullen horen; en wie hem horen zullen

Leven.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Derde Genezing Mysterie

De Blind Geborene

 

Jezus Onze Vader

 

1. In het voorbijgaan zag Jezus een man die van zijn geboorte af blind was.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Zondigden zijn ouders of hijzelf?

 

Wees gegroet Maria

 

3. Jezus antwoordde: Noch de man, noch zijn ouders zondigden. Maar Gods Daden zullen door hem geopenbaard worden.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Ik moet de Werken doen van Hem, die Mij gezonden heeft terwijl het nog dag is. Als de nacht komt kan men niet werken.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Zo lang IK op aarde BEN, BEN IK het Licht van de wereld.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Toen Hij dat gezegd had spuugde Hij op de aarde en kneedde de klei en streek deze klei op de ogen van de blinde.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het water van het bad Siloam. De blinde ging daar heen, waste zich en kwam ziende terug.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Jezus zei: IK BEN naar deze wereld gekomen om een oordeel  te vellen. Zij die blind zijn zullen zien en zij die zien zullen wellicht blind worden.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Enkele van de FarizeeŽrs die bij Hem waren hoorden Hem dat zeggen en ze vroegen Hem: Zijn wij ook blind?

 

Wees gegroet Maria

 

10. Jezus zei tegen hen: Als u blind was, was u niet schuldig, maar nu u zegt: Wij kunnen zien, blijft u schuldig.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vierde Genezing Mysterie

De Tien Leprozen

 

Jezus Onze Vader

 

1. En het gebeurde terwijl Hij op weg naar Jeruzalem was, dat Hij dwars door Samaria en Galilea trok.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Toen Hij een dorp inkwam ontmoette Hij tien melaatsen, die ver van Hem vandaan bleven.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En zij riepen naar Hem en zeiden: heb medelijden met ons.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Toen Hij ze zag zei Hij tegen hen: Ga, vertoon u aan de priesters. En het gebeurde dat, toen ze bij de priesters kwamen, ze gezond werden bevonden.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Eťn van hen, die zag dat hij genezen was, draaide om en loofde de Heer met luide stem.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Hij viel plat op de grond voor de voeten van Jezus en bedankte Hem. Het was een Samaritaan.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Jezus vroeg: Waren er niet tien die genazen? Waar zijn de anderen?

 

Wees gegroet Maria

 

8. Behalve deze vreemdeling kwamen er geen mensen terug om God te loven.

 

Wees gegroet Maria

 

9. En Hij zei tegen hem: Sta op, ga heen je geloof heeft je behouden.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Toen Hem door de FarizeeŽrs gevraagd werd wanneer Gods Koninkrijk zou komen antwoordde Hij hen: Het Koninkrijk van God komt niet zichtbaar. Men zal niet zeggen: Kijk of Kijk daar. Want zie, het Koninkrijk der Hemelen is binnen in u.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vijfde Genezing Mysterie

De Twee Getuigen

 

Jezus Onze Vader

 

1. Mijn twee getuigen zal Ik opdracht geven en zij zullen 1260 dagen lang Mijn boodschap verkondigen, gehuld in een boetekleed. Deze twee getuigen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer der aarde staan.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Als iemand hun kwaad wil doen komt er uit hun mond vuur dat hun vijanden verteert. Zo zal iedereen gedood worden die Hun kwaad wil doen.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Ze bezitten de macht de Hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat ze hun boodschap verkondigen. Ook bezitten ze de macht om de watermassas in bloed te veranderen zo dikwijls ze dat willen en de aarde met allerlei plagen te treffen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Wanneer ze hun taak als getuigen hebben volbracht zal het beest uit de afgrond de strijd met hen aanbinden. Het zal heroverwinnen en doden.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Hun lijken zullen op het plein liggen van de grote stad waar ook onze Heer is gekruisigd. De symbolische naam van die stad is Sodom en Egypte.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Mensen uit alle volken, stammen, talen en rassen komen drie en een halve dag naar hun lijken kijken. En men zal beletten dat ze worden begraven.

 

Wees gegroet Maria

 

7. De bewoners van de aarde zijn blij over hun dood. Ze verheugen zich en sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren hun een kwelling.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Maar na drie en een halve dag kregen ze van God hun levensadem terug. Ze stonden op en allen die hen zagen werden verschrikkelijk bang.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Uit de Hemel hoorden de twee profeten luid tegen zich zeggen Kom hierheen. En voor de ogen van hun vijanden stegen ze in een wolk op naar de Hemel.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Op dat moment was er een zware aardbeving, een tiende deel van de stad stortte in en zeven duizend mensen vonden door de aardbeving de dood. De overlevenden werden bang en gaven eer aan de God van de Hemel.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht !