Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

III

 

Het teken van het kruis

 

DE LIEFDE MYSTERIES

MAANDAG - DE DERDE STRAAL

 

Het dagelijks gebed van de hoeder van de vlam

 

Jezus - Onze Vader

Drie Wees gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende bevestigingen van Jezus Christus

 

Het Eerste Mysterie van de Liefde

De liefde van Johannes de Doper en Jezus

 

Jezus Onze Vader

 

1. Hij moet verhoogd worden, maar ik moet kleiner worden. Er was een man, door God gezonden, genaamd Johannes deze kwam om te getuigen van het Licht opdat de mensheid door Hem tot geloof kon komen.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Hij was dat Licht niet zelf, maar was gezonden om van dat Licht te getuigen. Dat was het ware Licht dat iedereen die op de wereld komt verlicht.

 

Wees gegroet Maria

 

3. In die dagen kwam Johannes de Doper prediken in de woestijn van Judea, zeggende: Bekeert u van uw zonden, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. Want dit is degene waar de profeet Jesaja het over had, toen hij sprak over de stem van de roepende in de woestijn.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Johannes antwoordde, zeggende tot hen allen, ik doop u nu wel met water, maar er zal Iemand komen die machtiger is dan ik, waarvan ik nog niet waard ben de veters van zijn schoenen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Met de waaier in Zijn hand en Hij zal zijn vloer zorgvuldig reinigen en de tarwe in Zijn graanschuur verzamelen, maar het kaf zal Hij verbranden met een onblusbaar vuur.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Dan komt Jezus vanuit Galilea naar Johannes aan de Jordaan om door hem gedoopt te worden . Maar Johannes protesteerde met te zeggen, ik heb nodig door U gedoopt te worden en U komt tot mij?

 

Wees gegroet Maria

 

7. En Jezus antwoordde hem, zeggende: Laat dit nu toe: want alleen in.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En toen Jezus gedoopt was kwam Hij uit het water omhoog en zie neerdalen als een duif en over Hem lichten.

 

Wees gegroet Maria

 

9. En zie, een Stem uit de Hemel sprak, Dit is Mijn Geliefde Zoon in

wie Ik een welbehagen heb.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Jezus sprak tot hen, Waarlijk, ik zeg u, onder degenen die uit vrouwen geboren zijn is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper: ofschoon hij, die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, groter is dan hij.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Tweede Mysterie van de Liefde

De Liefde van de Discipelen voor de Meester

 

Jezus Onze Vader

 

1. Als jullie van mij houden, houd je dan aan mijn geboden.

 

Wees gegroet Maria

 

2. En Ik zal tot de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven, opdat Hij eeuwig bij jullie mag zijn, zelfs de Geest van de Waarheid, die door de wereld niet ontvangen kan worden omdat  die Hem niet ziet, noch Hem kent, maar jullie kennen Hem, want Hij woont bij jullie en zal bij jullie zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Ik zal jullie niet zonder troost achterlaten. Ik zal tot jullie komen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Nog maar even en de wereld zal mij niet meer zien; maar jullie zien mij wel. Want Ik leef en jullie zult ook leven. Die dag zullen jullie beseffen dat Ik in mijn Vader ben en jullie in Mij en Ik in jullie. Hij, die mijn geboden kent en zich eraan houdt is degene die van Mij houdt; en hij die van Mij houdt zal bemind worden door Mijn Vader en ik zal van hem houden en Mijzelf aan hem openbaren.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Heer, hoe komt het dat Gij U aan ons wilt manifesteren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde, indien iemand van Mij houdt zal hij Mijn woorden gedenken, en Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen tot hem komen en bij hem intrekken.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Hij die niet van Mij houdt zal zich niet houden aan wat Ik gezegd heb en wat jullie horen komt niet van Mijzelf, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik jullie gezegd terwijl Ik nog bij jullie ben.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Maar de Vertrooster, de Heilige Geest, die de Vader zal sturen in Mijn Naam, Die zal jullie alles leren en alles in jullie herinnering brengen waar Ik het over heb gehad.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Ik laat jullie vrede na, Ik geef jullie Mijn Vrede: niet zoals de wereld geeft, geef Ik jullie. Laat jullie hart niet bezorgd zijn, noch laat het bevreesd zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Jullie hebben gehoord hoe Ik jullie heb gezegd, Ik ga heen en kom weer tot jullie. Als jullie van mij hielden zouden jullie blij zijn dat ik gezegd heb, Ik ga tot de Vader: want de Vader is groter dan IK BEN.

 

Wees gegroet Maria

 

10. En nu heb Ik er met jullie over gesproken, zodat jullie het zullen geloven als het gebeurt. Hierna zal ik niet veel meer met jullie spreken want de Prins van deze wereld zal komen en daar heb Ik geen deel aan. Maar de wereld mag weten dat Ik van de Vader houd en Ik doe wat de Vader Mij opdroeg.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Derde Mysterie van de Liefde

De Liefde van Christus en zijn leden

 

Jezus Onze Vader

 

1. IK BEN de ware wijngaard en Mijn Vader is de Hovenier. Iedere

rank in mij die geen vrucht draagt haalt Hij weg: en iedere rank die

wel vrucht draagt, die snoeit Hij, zodat die nog meer vrucht draagt.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Nu zijn jullie zuiver door het Woord dat ik tot jullie heb gesproken.

Blijf in mij, Ik blijf in jullie. Net zo min de rank vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij aan de wijnstok zit, kunnen jullie iets doen tenzij jullie in Mij blijven.

 

Wees gegroet Maria

 

3. IK BEN de wijnstok, jullie zijn de ranken. Hij die in Mij blijft en Ik in hem, die zal veel vrucht dragen: want zonder mij kunnen jullie niets doen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Als iemand niet in Mij is wordt hij afgebroken als een rank en verdort en men sprokkelt ze en werpt ze in het vuur en ze verbranden. Als jullie in Mij vertoeven en Mijn woorden zijn in jullie, kunnen jullie vragen wat je wilt en het zal je gegeven worden.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Zo wordt Mijn Vader verheerlijkt, doordat jullie zeer vruchtbaar zijn daarom zullen jullie Mijn leerlingen zijn. Zoals de vader Mij lief had Heb Ik jullie lief: blijf doorgaan in Mijn liefde.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Als jullie Mijn geboden onderhouden zullen jullie in Mijn liefde wonen, zoals Ik Mijn Vaders geboden onderhield en in Zijn liefde vertoef. Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken opdat mijn vreugde in jullie mag blijven en jullie vervult zullen zijn met blijdschap.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Dit is Mijn gebod: Dat jullie elkaar lief hebben zoals Ik jullie heb lief gehad. Een mens kent geen grotere liefde dan zijn leven te willen geven voor zijn vrienden.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Jullie zijn mijn vrienden als jullie alles doen wat Ik jullie gebied.   Voortaan noem ik jullie geen knechten; want de knecht weet niet wat zijn Meester doet: maar Ik heb jullie vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader heb geleerd, heb Ik jullie bekend gemaakt.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgezocht en jullie gewijd  opdat jullie uit zouden gaan om vruchtbaar te zijn en jullie vruchten zouden blijven: opdat wat je de vader zou vragen in Mijn Naam, Hij je dat zou geven.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Dit beveel Ik jullie, dat jullie elkander lief hebt.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Vierde Mysterie van de Liefde

De liefde van de Meester voor zijn Discipelen

 

Jezus Onze Vader

 

1. Simon Petrus zegt tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeggen tegen hem wij gaan mee. Zij gingen op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen zij niets.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Maar toen de ochtend aanbrak stond Jezus op de kust: maar de  Discipelen wisten niet dat het Jezus was.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Dan zegt Jezus tot hen: Jongens hebben jullie ook wat te eten? Zij  antwoordden Hem van niet.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Dan zegt Jezus tot hen: Werp het net uit aan de rechter kant van het schip en daar zullen jullie het vinden. Dus gooiden zij het net uit en nu waren zij niet bij machte het binnen te halen vanwege de overdaad aan vis.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Zo gauw ze aan land waren zagen ze daar een kolenvuur met een visje erop, en brood. Jezus zegt dan tegen hen: Breng Me wat van de vis die je nu hebt gevangen.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Simon Petrus stond op en trok het net aan land, dat vol grote vissen  zat, wel 153, en terwijl het er toch zoveel waren scheurde het net niet.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Jezus sprak tot hen: Komt en eet. En geen van de discipelen durfde te vragen: Wie bent U? Wel wetend dat het de Heer was .

 

Wees gegroet Maria

 

8. En toen zij gegeten hadden zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, houd jij meer van mij dan de anderen? Hij zei tot hem: Ja Heer, U weet dat ik U liefheb. Toen zei Hij: Hoed Mijn lammeren.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Weer zegt Hij, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jonas, houd je van mij? Ja Heer, U weet dat ik U van U houd. En Hij zegt tot hem: Hoed Mijn schapen.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Voor de derde maal vraagt Hij hem: Simon, zoon van Jonas, houd je van me? En hij zei tegen Hem: Heer, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd! Dan zegt Jezus: Hoed Mijn schapen.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Vijfde Mysterie van de Liefde

De Liefde van de Vader

 

Jezus Onze Vader

 

1. Zie hoe de Vader ons Zijn liefde heeft geschonken zodat we de Zonen Gods genoemd zouden worden: maar de wereld kent ons niet omdat die Hem niet kende.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Geliefden, nu zijn wij Gods zonen en het is nog niet duidelijk wat wij zullen zijn: maar wij weten dat, als Hij verschijnt, zij zullen zijn als Hij; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

 

Wees gegroet Maria

 

3. En eenieder die zijn hoop op Hem gevestigd heeft zuivert zichzelf, zoals Hij zuiver is.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Eenieder die zonden bedrijft overtreedt de Wet: want zonde is het  schenden van de Wet.

 

Wees gegroet Maria

 

5. En jullie weten dat Hij gekomen is om onze zonden weg te nemen; en in Hem is geen zonde.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Wie in Hem is, zondigt niet: als iemand zondigt heeft hij Hem niet gezien, noch kent Hij hem.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Kleine kinderen, laat niemand jullie bedriegen: hij die het goede doet is goed, net zoals Hij goed is.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Hij die zondigt is van de duivel; want de duivel zondigt al vanaf het begin. Met deze bedoeling is Gods Zoon gekomen, opdat Hij de werken van de duivel vernietigen zou

 

Wees gegroet Maria

 

9. Iedereen die geboren is uit God bedrijft geen zonde; want zijn zaad blijft in Hem: en Hij kan niet zondigen, want Hij is uit God geboren.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Hierin manifesteren zich de kinderen van God, en de duivelskinderen:  wie niet rechtvaardig handelt is niet van God, noch degene die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de Boodschap die je van het begin af aan gehoord hebt: dat wij elkaar moeten liefhebben.

 

Wees gegroet Maria

Glorie aan de Vader

 

Het Is Volbracht!