Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

VIII

 

 

Het Teken van het Kruis

 

 

DE WONDER MYSTERIES

ZATERDAG - DE ZEVENDE STRAAL

 

 

Het dagelijks gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende bevestigingen van Jezus Christus

 

 

Het Eerste Wonder Mysterie

De Bruiloft te Cana

 

Jezus Onze Vader

 

1.      Twee dagen later was er in Cana, een stad in Galilea, een

bruiloft. Jezus Moeder was er en ook Jezus Zelf en Zijn

leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.

 

Wees gegroet Maria

 

2.      Toen de wijn bijna op was zei Zijn Moeder tegen Hem: Ze

hebben geen wijn meer.

Wees gegroet Maria

 

3.         Jezus antwoordde Haar: Vrouw, is dat uw zaak of de mijne?

Mijn uur is nog niet gekomen.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Zijn Moeder zei tegen de bedienden: Wat Hij jullie ook zegt

doe het.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         De Joden hebben een bepaald reinigingsritueel en voor dat

doel stonden daar zes waterkruiken, elk met een inhoud van

tachtig tot honderd en twintig liter.

 

Wees gegroet Maria

 

6.         En Hij zei tegen hen: Vul de kruiken met water. Ze vulden ze

tot de rand toe.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Toen zei Hij: Schep er wat uit en breng dat naar de ceremonie

meester. Dat deden ze.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Toen de ceremoniemeester de wijn proefde, waarvan hij de

herkomst niet kende en waarvan de bedienden wel wisten

waar die vandaan kwam, riep hij de bruidegom.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Hij zei tegen hem: Iedereen schenkt eerst de beste wijn  en

wanneer de gasten vrolijk zijn, de minder goede. Maar u hebt

de beste wijn voor het laatst bewaard.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Deze daad te Cana in Galilea was de eerste van de machtige

werken waarmee Jezus Zijn Glorie openbaarde en zijn leerlingen

geloofden in Hem.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

Tweede Wonder Mysterie

Jezus Stilt de Storm en Geneest

de Bezetene uit het Gebied van Gerasenen

 

Jezus Onze vader

 

1.         Op zekere dag stapte Hij met Zijn leerlingen in een boot. Hij

zei: Laten we nar de overkant van het meer gaan. Ze staken

van wal, maar tijdens de overtocht sliep Hij in. Er stak een

stormwind op dwars over het meer. Ze begonnen water te

maken en liepen groot gevaar.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Ze gingen naar Hem toe, maakten Hem wakker en zeiden:

Meester, Meester, we vergaan! Hij werd wakker en sprak de

wind en de golven streng toe; ze gingen liggen en het werd stil.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Hij vroeg hun: Waar is jullie geloof? Maar zij waren bang en

verbaasd tegelijk en zeiden tegen elkaar: Wat is Hij toch voor

iemand? Hij geeft bevelen aan de wind en het water en die gehoorzamen

Hem!

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Ze zetten koers naar het gebied van de Gerasenen dat tegen-

over Galilea ligt. Toen Hij aan land was gestapt kwam Hem

een man uit de stad tegemoet. Het was een bezetene die al

geruime tijd zonder kleren liep, een huis had hij niet, hij

woonde in de graven.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         Toen hij Jezus zag gaf hij een schreeuw en viel voor Hem neer

Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, riep hij luidkeels uit:

Wat wil je van me? Ik smeek je, pijnig mij niet!

 

Wees gegroet Maria

 

6.         ( Hij zei dit omdat Jezus die duivelse geest bevel had gegeven

uit hem weg te gaan. Al dikwijls had die geest de man mee-

gesleurd; en dan hadden de mensen hem aan handen en voeten

gebonden en hem opgesloten. Maar elke keer verbrak hij zijn

boeien en werd hij door die geest de woestijn in gedreven )

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Hoe heet je, vroeg Jezus hem. Legio, antwoordde hij. Want

veel geesten waren bij de man ingetrokken. En de geesten

smeekten Hem dat Hij hen niet zou bevelen zich in de afgrond

te storten

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Nu was daar op de helling van een heuvel een kudde varkens

op zoek naar voedsel. De geesten vroegen Hem hun toe te

staan bij de varkens intrek te nemen. Hij liet ze gaan.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         En ze gingen uit de man vandaan en trokken bij de varkens in

en de kudde stortte de helling af en verdronk.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde vluchtte ze

weg en vertelden het nieuws in de stad en de omliggende

gehuchten. De mensen kwamen kijken wat er gebeurd was.

Ze gingen naar Jezus toe en vonden de man, die nu bevrijd

was van de geesten, gekleed en bij zijn volle verstand aan

Jezus voeten zitten... Ze werden er bang van.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

 

Derde Wondermysterie

Het Voeden Van de Vijfduizend Mensen

 

Jezus Onze Vader

 

1.            Daarna vertrok Jezus naar de overkant van het Meer van

Galilea. Een massa mensen volgde Hem omdat ze gezien

hadden wat voor indrukwekkende dingen Hij deed voor de

zieken.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Jezus klom the berg op en ging er met Zijn leerlingen zitten.

Het Joodse Paasfeest was niet ver meer.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Jezus keek om Zich heen en toen Hij zag dat er een grote

menigte naar Hem toe kwam zei Hij tegen Filippus: Waar

kunnen we voldoende brood voor de mensen kopen? Hij vroeg

dat om hem op de proef te stellen; Zelf wist Hij al wat Hij van

plan was.

 

Wees gegroet Maria

 

4.            Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd gulden brood

heb je nog te weinig, om ieder zelfs maar aan een klein stukje

te helpen.

 

Wees gegroet Maria

 

5.            Andreas, één van Zijn leerlingen en de broer van SimonPetrus

zei tegen Hem: Hier is een jongen met vijf gerstebroden en

twee vissen. Maar wat betekent dat voor zoveel mensen?

 

Wees gegroet Maria

 

6.         Jezus zei: Zorg dat de mensen gaan zitten in groepen van vijftig.

Er was veel gras op die plek. De mensen gingen zitten; het

aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Jezus nam de broden, bracht dank aan God en deelde  ervan

uit aan het volk dat op de grond zat. Hetzelfde deed Hij met de

vissen en de mensen kregen zoveel als ze wilden.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Toen iedereen genoeg had zei Hij tegen Zijn leerlingen: Haal

de brokken op die over zijn, er mag niets verloren gaan.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Zij haalden ze op en vulden twaalf manden met wat de mensen

van de vijf gerstebroden over hadden gelaten.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Toen het volk gezien had wat een machtig werk Jezus had ver-

richt zeiden ze: Geen twijfel aan, dit is de Profeet op wie de

wereld wacht.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

 

Vierde Wondermysterie

Christus Vergeeft de Overspelige Vrouw

 

 

Jezus Onze vader

 

1.         Vroeg in de morgen was Hij alweer in de tempel. Het hele volk

kwam naar Hem toe. Hij was gaan zitten en gaf hun onderricht.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         De schriftgeleerden en Farizeeërs brachten een vrouw  bij

Hem die betrapt was op overspel.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Ze zetten haar midden in de kring en zeiden: Meester, deze

vrouw is op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Nu schrijft de wet van Moses voor dat zulke vrouwen moeten

worden gestenigd. Wat vindt U ervan?

 

Wees gegroet Maria

 

5.         Hun enige bedoeling was om Hem in de val te laten lopen; ze

hadden dan een mogelijkheid Hem te beschuldigen. Maar

Jezus boog Zich voorover en schreef met de vinger op de

grond, alsof Hij hen niet hoorde.

 

Wees gegroet Maria

 

6.         Toen zij bleven doorvragen richtte Hij zich op. Wie van u

nooit kwaad heeft gedaan mag de eerste steen gooien, zei Hij.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         En Hij boog Zich opnieuw voorover en schreef op de grond.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Op dat antwoord gingen zij die het hoorden, zich bewust van

hun slechte geweten, één voor één weg, de oudsten het eerst tot

en met de laatste man en Jezus bleef alleen achter met de

vrouw die in het midden stond.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Hij richtte Zich op, zag niemand meer dan de vrouw en vroeg

haar: Waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Zij zei: Niemand Heer. En Jezus zei tegen haar: Dan veroor-

deel Ik u ook niet; u kunt gaan, maar zondig voortaan niet

meer.

 

Wees gegroet Maria

Glory voor de Vader

 

 

 

Vijfde Wondermysterie

Christus, Het Brood Des Levens

 

Jezus Onze Vader

 

1.         Jezus zei tegen hen: IK BEN het brood dat Leven geeft. Wie

bij Mij komt zal geen honger meer krijgen en wie in Mij gelooft,

geen dorst meer.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Want IK BEN uit de hemel neer gedaald om niet Mijn eigen

wil te doen, maar de Wil van Hem die Mij gezonden heeft. En

wat wil Hij die Mij gezonden heeft? Dat van hen die Hij Mij

gegeven heeft, geen mens verloren gaat, maar dat Ik ze alle-

maal op de laatste dag zal opwekken uit de dood.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft,

Eeuwig Leven zal hebben en dat Ik hem uit de dood zal op-

wekken op de laatste dag. Niemand kan bij Mij komen als de

Vader die Mij gezonden heeft hem niet trekt; en Ik zal hem uit

de dood opwekken op de laatste dag.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         IK BEN  het brood dat Leven geeft. Uw voorouders hebben in

de woestijn het manna gegeten en zijn toch gestorven. Maar

met dit brood dat uit de hemel neerdaalt is dat anders: wie er

van eet zal niet sterven.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         IK BEN het Levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Als iemand van dat brood eet zal hij leven in eeuwigheid.

 

Wees gegroet Maria

 

6.         En het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees, dat Ik zal op-

offeren voor het Leven van de wereld

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Geloof Mij, zei Jezus, als u het vlees van de Mensenzoon niet

eet en Zijn bloed niet drinkt hebt u het Leven niet blijvend in u.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt heeft Eeuwig Leven

en Ik zal hem uit de dood opwekken op de laatste dag.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Want Mijn vlees is echt voedsel en Mijn bloed echt drinken.

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de

Vader, zo zal ook hij die Mij eet, door Mij leven.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht !