Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

VII

 

 

Het Teken van het Kruis

 

DE TRIOMF MYSTERIES

VRIJDAG - DE VIERDE STRAAL

 

Het Dagelijks Gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende Bevestigingen van Jezus Christus

 

 

Het Eerste Triomf Mysterie

De Opstanding

 

 

Jezus Onze Vader

 

1.         De sabbat was voorbij; bij het ochtendgloren van de eerste dag

van de week gingen Maria van Magdala en de andere Maria

naar het graf kijken.

 

Wees gegroet Maria

 

2.            Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer daalde af van de hemel. Hij ging naar het graf toe, rolde

de steen weg en ging erop zitten.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Hij zag eruit als een bliksemflits en zijn kleren waren wit als

sneeuw. De bewakers beefden van angst en bleven voor dood

liggen.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Wees niet bang, zei de engel tegen de vrouwen, want ik weet dat

u Jezus zoekt die aan het kruis is geslagen. Hij is hier niet, want

Hij is door God opgewekt zoals Hij gezegd had. Kom en bekijk

de plaats waar Hij gelegen heeft.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         Maar ga nu snel aan Zijn leerlingen zeggen: Hij is uit de doden

opgewekt en gaat nu voor jullie uit naar Galilea; daar zullen

jullie Hem zien. Dat is wat ik u te zeggen had. Zij verlieten snel

het graf, bang en heel blij tegelijk en liepen vlug door om het

nieuws over te brengen aan Zijn leerlingen

 

Wees gegroet Maria

 

6.         En terwijl zij voortgingen om het de discipelen te vertellen

kwam Jezus de vrouwen tegemoet en wenste hun goedendag.

Zij gingen naar Hem toe, hielden Zijn voeten vast en aanbaden

Hem. Wees niet bang zei Hij. Ga Mijn broeders vertellen dat ze

hier vandaan naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zie

zien.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerling

en bij elkaar. Ze hadden de deuren op slot, omdat ze bang

waren voor de Joodse overheid. Daar kwam Jezus; Hij stond

in hun midden en zei: Ik wens jullie vrede.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Na de begroeting liet Hij hun Zijn handen zien en Zijn zij.

Toen ze de Heer zagen waren ze blij. Toen zei Jezus weer tegen

hen: Ik wens jullie vrede, zoals Mijn Vader Mij gezonden heeft

zo zend Ik jullie.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Bij die woorden blies Hij over hen en zei: Ontvang de Heilige

Geest.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Als je iemand zijn zonden vergeeft, zijn ze vergeven, als je ze

niet vergeeft zijn ze niet vergeven.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 Tweede Triomf Mysterie

De Hemelvaart

 

 

Jezus Onze Vader

 

1.         Zo staat er geschreven: de Christus moet lijden en op de derde

dag uit de doden opstaan, en in Zijn Naam moet, met Jeruzalem

als beginpunt, aan alle volken worden verkondigd dat ze een

nieuw leven mogen leiden om van God vergeving te krijgen van

hun zonden

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Jullie waren van deze gebeurtenissen getuigen. Ik stuur jullie

wat Mijn Vader heeft beloofd. Blijf dus in Jeruzalem en wacht

totdat Hemelse Kracht over je is gekomen.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         God heeft Mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Trek erop uit en maak alle volken tot Mijn leerlingen en doop

ze in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige

Geest. Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen

 

Wees gegroet Maria

 

5.         En luister goed, IK BEN altijd bij jullie, tot aan de voleinding

van de wereld

 

Wees gegroet Maria

 

6.         Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht

krijgen en jullie zullen getuigenis van Mij afleggen in

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja, tot het einde van de

wereld.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Na deze woorden zagen ze dat Hij werd omhoog geheven; een

wolk nam Hem mee en Hij verdween uit het gezicht.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Terwijl ze Hem bij Zijn vertrek naar de hemel nastaarden,

Stonden er plotseling twee mannen in witte kleren bij hen.

 

Wees gegroet Maria

 

9.            Mannen van Galilea, zeiden ze, waarom staan jullie naar de

de hemel te kijken? Jezus is van jullie weggenomen en naar de

hemel gegaan, maar zoals jullie Hem naar de hemel hebben zien

opstijgen, zo zal Hij ook terugkomen.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       En de leerlinge trokken erop uit en maakten overal het grote

nieuws bekend. De Heer hielp hen en ondersteunde hun

Woorden met overtuigende bewijzen.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

Derde Triomf Mysterie

Het Neerdalen van de Heilige Geest

 

Jezus Onze Vader

 

1.         Toen de Pinksterdag aanbrak waren ze allemaal bij elkaar.

 

Wees gegroet Maria

 

2.            Plotseling kwam er uit de hemel het geluid alsof er een hevige

wind opstak. En het huis waar zij zaten werd er helemaal vol

van.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         En er verscheen hun iets als tongen van vuur en het verdeelde

zich en kwam op ieder van hen neer.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen

te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         Op dat geluid liepen de mensen te hoop en ze raakten op

gewonden, want iedereen hoorde de apostelen spreken in zijn

eigen taal. Ze stonden versteld en zeiden verwonderd: Dat zijn

toch allemaal GalileeŽrs?

 

Wees gegroet Maria

 

6.         Toen kwam Petrus met de elf andere apostelen naar voren en

sprak hen met luide stem toe: Joden en alle bewoners van

Jeruzalem, wat hier gebeurt heeft de profeet JoŽl al voorspeld.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God: Ik zal over

iedereen mijn Geest uitstorten en uw zonen en dochters zullen

spreken namens Mij, de jongeren onder u zullen visioenen zien

en de ouderen zullen dromen krijgen.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Zelfs over Mijn slaven en slavinnen zal Ik in die dagen Mijn

Geest uitstorten en ze zullen namens Mij spreken; en dan zal

iedereen die de Naam van de Heer aanroept, gered worden.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         Toen zei Petrus tegen hen: Begin een nieuw leven en laat u

dopen in de Naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen

van uw zonden; en u zult de Heilige Geest geschonken krijgen.

Want God heeft Zijn beloften gedaan aan u en uw kinderen en

aan allen die ver weg zijn, aan allen die de Heer, onze God, zal

aanroepen.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Zij die zijn boodschap blij aanvaardden werden gedoopt; die

dag kwamen er ongeveer drieduizend zielen bij.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

Vierde Triomf Mysterie

De Triomf van de Vrouw en de Zoon

 

 

Jezus Onze Vader

 

1.         Er verscheen in de hemel een groot teken: een Vrouw gehuld

in de Zon, onder haar voeten de maan en op Haar hoofd een

Kroon van twaalf sterren.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Ze stond op het punt een kind te baren en de barensweeŽn

deden Haar schreeuwen van pijn.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Er verscheen nog een ander teken in de hemel: een grote vuur

rode draak, met zeven koppen en tien hoorns en een kroon op

iedere kop.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         Met zijn staart veegde hij een derde van de sterren aan de

hemel weg en hij gooide ze op aarde. Hij stelde zich tegenover

de Vrouw op om Haar kind te verslinden zodra het er zou zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         Ze baarde een Zoon die alle volkeren met ijzeren staf zou leiden

Maar Haar Kind werd van Haar weggehaald en door de Troon

van God gebracht

 

Wees gegroet Maria

 

 

6.         De Vrouw vluchtte de woestijn in; God had daar gezorgd voor

een plek waar ze twaalfhonderd en zestig dagen verzorgd zou

worden.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Toen ontbrandde er in de hemel een strijd. MichaŽl en zijn

engelen vochten tegen de draak, die met zijn engelen terugvocht

Maar de draak werd verslagen en hij en zijn engelen mochten

niet langer in de hemel blijven.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         De grote draak werd eruit gegooi, de oude slang, de ook wel de

duivel of satan genoemd wordt en die de hele wereld misleidt.

Samen met zijn engelen werd hij op aarde gegooid.

Wees gegroet Maria

 

9.         Ik hoorde een stem in de hemel luid zeggen: Het heil, de macht

en het Koninkrijk van onze God en de Heerschappij van Zijn

Christus zijn nu gekomen. De aanklager van onze broeders,

degene die hen dag en nacht bij God beschuldigt is uit de heme            l

gegooid.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       Onze broeders hebben hem overwonnen dankzij het bloed van

het Lam en dankzij de getuigenis dat zij hebben afgelegd. Zij

waren niet gehecht aan het leven, maar waren bereid om te

sterven

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

 

 

 

Vijfde Triomf Mysterie

De Overwinning van de Heilige Moeder

 

Jezus Onze Vader

 

1.         Hemel, en allen die erin wonen, wees dus verheugd! Maar wee

Jullie bewoners van aarde en zee. Want de duivel is naar jullie

afgedaald en hij is woedend; hij weet dat hij maar weinig tijd

heeft.

 

Wees gegroet Maria

 

2.         Toen de duivel besefte dat hij op de aarde was neergegooid,

begon hij de Vrouw die de Jongen gebaard had, te vervolgen.

 

Wees gegroet Maria

 

3.         Maar God gaf Haar de vleugels van de grote arend om naar

Haar plek in de woestijn te vluchten. Daar werd Ze drie en een

half jaar verzorgd en vond Ze bescherming tegen de slang.

 

Wees gegroet Maria

 

4.         De slang spoog de Vrouw een hoeveelheid water achterna, zo

groot als een rivier; het water moest Haar meesleuren. Maar de

aarde kwam Haar te hulp; ze opende haar mond en slokte het

water op dat de draak had uitgebraakt.

 

Wees gegroet Maria

 

5.         De draak was razend op de Vrouw en ging weg om de rest van

Haar kroost te bevechten, dat wil zeggen, degenen die de

geboden van God in acht nemen en trouw blijven aan de

Getuigenis van Jezus.

 

Wees gegroet Maria

 

6.         Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel

en de aarde van vroeger waren verdwenen; ook de zee bestond

niet meer. Ik zag dat God de Heilige Stad, een nieuw Jeruzalem

uit de hemel liet neerdalen. Ze was getooid als een bruid die

zich voor haar man heeft mooi gemaakt.

 

Wees gegroet Maria

 

7.         Uit de richting van de troon hoorde ik iemand luid zeggen: Nu

heeft God zijn tenten onder de mensen opgeslagen. Hij zal bij

hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

8.         Elke traan in hun ogen zal Hij drogen. De dood zal er niet meer

zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De

dingen van vroeger zijn voorbij.

 

Wees gegroet Maria

 

9.         En Hij zei tegen mij: Het is gebeurd. IK BEN de Alfa en de

Omega, het begin en het einde. Dit zal het deel zijn van wie

overwint: Ik zal zijn God zijn en hij Mijn Zoon.

 

Wees gegroet Maria

 

10.       En de Geest en de Bruid zeggen: Kom. En laat hem die luistert

zeggen: Kom. Laat wie dorst heeft, komen; laat wie wil, voor

niets het water nemen dat leven geeft.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht!