Make your own free website on Tripod.com
De 8 Mysteries
I De Onderwijs Mysteries
II De Meester Mysteries
III De Liefde Mysteries
IV De Vreugdevolle Mysteries
V De Genezing Mysteries
VI De Inwijding Mysteries
VII De Triomf Mysteries
VIII De Wonder Mysteries

I

 

Het Teken van het Kruis

 

ONDERWIJS MYSTERIES

Zondagmorgen - De Tweede Straal

 

Het dagelijks gebed van de Hoeder van de Vlam

Jezus Onze Vader

Drie Wees Gegroet Marias

Aanroep tot de Vuuradem

Herscheppende bevestigingen van Jezus Christus

 

Het Eerste Onderwijs Mysterie

De Zaligsprekingen

 

Jezus Onze Vader

 

1. Toen Hij de menigte zag ging Hij de heuvel op. En Hij ging zitten, terwijl de discipelen bij Hem kwamen en Hij opende Zijn mond en onderwees hen, zeggende

 

Wees gegroet Maria

 

2. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden

 

Wees gegroet Maria

 

4. Zalig zijn de zachtmoedige, want zij zullen de aarde berven.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Zalig zijn de barmhartige, want hun zal barmhartigheid geschieden.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God

zien.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen

 

genoemd worden.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Zalig zijn zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Zalig zijt gij als men u smaadt en vervolgt en over u liegt en kwaad van u spreekt om Mijnentwille. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de Hemel; want de profeten vr u werden ook op die manier vervolgd.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Tweede Onderwijs Mysterie

Het Bruiloftsfeest en de Bruiloftskleding

 

Jezus Onze vader

 

1. Het Koninkrijk der Hemelen is als dat van een koning die een

bruiloftsfeest voor zijn zoon organiseerde. Hij stuurde zijn bedienden weg om de gasten uit te nodigen, maar zij kwamen niet.

 

Wees gegroet Maria

 

2. En weer stuurde hij zijn bedienden weg om de gasten dringend uit te nodigen. Zeg hen dat ik de os en het gemeste kalf geslacht heb en dat alle dingen nu gereed zijn; kom naar het bruiloftsfeest.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Maar zij luisterden niet en deden wat zij liever wilden, de n naar zijn boerderij en de ander naar zijn zaak.

 

Wees gegroet Maria

 

4. En de overigen grepen zijn knechten, sloegen ze en doodden ze.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Maar toen de koning dit hoorde werd hij boos en stuurde zijn leger en bracht de moordenaars om en verbrandde hun steden.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Toen zei hij tegen zijn knechten: Het bruiloftsmal is klaar maar degenen die Ik uitnodigde zijn het niet waard. Ga weer naar buiten en nodig iedereen uit die je tegenkomt om naar het huwelijksfeest te komen.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Dus gingen de knechten weer naar buiten en verzamelden iedereen die ze vonden, zowel goeden als slechten en de zaal vulde zich met gasten.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Toen de koning binnenkwam om zijn gasten te begroet-

en zag hij een man die geen bruiloftskleding aan had. Hij zei

tegen de man: vriend, hoe durf je hier te komen zonder feestkleding? De man was sprakeloos.

 

Wees gegroet Maria

 

9. De koning zei tegen zijn knechten: Bind hem aan handen en voeten en neem hem mee en werp hem in de buitenste duisternis, waar geween is en tandengeknars.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de vader

 

 

Het Derde Onderwijs Mysterie

De Ondankbare Slaaf

 

Jezus Onze Vader

 

1. Het Koninkrijk der Hemelen is als een heer, die wilde afrekenen met zijn slaven. Toen hij ging afrekenen werd n van zijn slaven voor hem geleid die hem tienduizend talenten schuldig was.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Maar omdat die slaaf niet kon betalen gaf de heer opdracht hem te verkopen, samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, zodat er betaald kon worden.

 

Wees gegroet Maria

 

3. De slaaf viel voor hem neer en smeekte hem: Heer, heb geduld met mij ik zal alles betalen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Toen werd de heer met ontferming bewogen, liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.

 

Wees gegroet Maria

 

5. Maar deze slaaf ging naar n van zijn medeslaven die hem honderd schellingen schuldig was. Hij pakte hem bij de keel en zei: Betaal me wat je me schuldig bent.

 

Wees gegroet Maria

 

6. De medeslaaf viel voor hem op de grond en smeekte hem: Heb geduld met me ik zal je alles betalen.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Maar hij luisterde niet en gooide zijn medeslaaf in de gevangenis totdat hij betaald zou hebben.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Toen de medeslaven zagen wat er gebeurde kregen zij medelijden en vertelden de heer wat er was gebeurd.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Toen zei de heer tegen hem: O slechte slaaf, ik vergaf jou je hele schuld omdat je me dat afsmeekte. Moest jij dan niet evenzeer medelijden hebben met jouw medeslaaf las ik medelijden had met jou?

 

Wees gegroet Maria

 

10. En deze heer was zo kwaad dat hij hem aan de beulen uitleverde totdat hij alles betaald zou hebben. Evenzo zal mijn Hemelse vader met jullie doen als je niet, ieder van jullie, van harte jullie broeders hun misdaden vergeeft.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vierde Onderwijs Mysterie

De Tien Maagden

 

Jezus Onze Vader

 

1. Het Koninkrijk der hemelen zal vergeleken worden met tien maagden die hun lampen opnamen en op weg gingen om de bruidegom te ontmoeten. Vijf van hen waren wijs, vijf waren dwaas.

 

Wees gegroet Maria

 

2. De dwaze maagden namen wel hun lampen, maar geen olie mee.

 

Wees gegroet Maria

 

3. Maar de wijze maagden namen een kannetje olie mee.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Omdat de bruidegom lang weg bleef, vielen ze in slaap.

 

 

Wees gegroet Maria

 

5. Om middernacht werd er geroepen: De bruidegom komt eraan, ga hem tegemoet.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Toen stonden alle maagden op en maakten hun lampen in orde. De dwaze maagden zeiden tegen de wijze: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen zijn uitgegaan.

 

Wees gegroet Maria

 

7. Maar de wijze maagden zeiden: Nee hoor, want wellicht hebben wij niet genoeg olie voor ons zelf en voor jullie. Ga naar de winkel en kop wat voor jullie zelf.

 

Wees gegroet Maria

 

8. En terwijl ze weg waren om olie te kopen kwam de bruidegom. De maagden die klaar waren gingen met hem naar binnen. En de deur werd gesloten.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Later kwamen de andere maagden ook en zeiden: Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde en zei: Waarlijk ik zeg jullie, ik ken jullie niet.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Wees waakzaam, want je weet niet wanneer de dag noch het uur er zal zijn waarin de Zoon des Mensen komt.

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Vijfde Onderwijs Mysterie

Het Kaf en het Koren

 

Jezus Onze Vader

 

1. Toen zond Jezus de menigte weg en ging het huis binnen. De discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden: Leg ons de vergelijking van het kaf en het koren op het veld uit.

 

Wees gegroet Maria

 

2. Hij die het goede zaad zaait is de Zoon des Mensen, de akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk, maar het kaf zijn de kinderen van de boze.

 

Wees gegroet Maria

 

3. De vijand die het uitzaait is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de oogstenden zijn de engelen.

 

Wees gegroet Maria

 

4. Zoals nu het kaf wordt vergaard en verbrand, zo zal het zijn bij het einde van de wereld.

 

Wees gegroet Maria

 

5. De Zoon des Mensen zal Zijn engelen sturen en die zullen uit Zijn Koninkrijk alles verwijderen wat tegenwerkt en onrust veroorzaakt.

 

Wees gegroet Maria

 

6. Ze zullen in een brandende oven geworpen worden, waar geween en tandengeknars zal zijn.

 

Wees gegroet Maria

 

7. De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het Koninkrijk van de Vader. Wie oren heeft om te horen, die luistere.

 

Wees gegroet Maria

 

8. Waarlijk, Ik zeg jullie, wat je op aarde zult binden zal in de Hemel gebonden zijn. En dat wat je zult ontbinden op aarde zal ontbonden zijn in de Hemel.

 

Wees gegroet Maria

 

9. Ik zeg jullie weer dat, als twee van jullie op aarde tot overeenstemming komen over iets dat ze willen, het zal voor hen gedaan worden door Mijn Vader die in de Hemel is.

 

Wees gegroet Maria

 

10. Want waar er twee of drie bijeen zijn in Mijn Naam, daar BEN IK in hun midden

 

Wees gegroet Maria

Glorie voor de Vader

 

Het Is Volbracht !